Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού

 Όροι Διαγωνισμού Silverstro

15/04/2020

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Το Silverstro προκηρύσσει διαγωνισμό ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου «Silverstro» στο Facebook.

2.Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών.

3.Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 15/04/2020 έως και τις 30/04/2020, ώρα 12:00μ.μ

4.Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να:

1. Κάνουν Like (Μου αρέσει) τη σελίδα Silverstro στο Facebook.*
2. Κάνουν δημόσια "Κοινοποίηση" το post του διαγωνισμού

*Όσοι έχουν κάνει ήδη Like της σελίδα Silverstro στο Facebook, αρκεί η δημόσια κοινοποίηση (share) του post.

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της διάρκειας του Διαγωνισμού.

5.Ο «Διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε όρο (-ους) εκ των παρόντων  «Διαγωνισμό» αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή.

6.Τo δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7.Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Ο τυχερός νικητής θα ανακηρυχθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή, 30/04/2020 μετά την οριστική λήξη του διαγωνισμού και ο νικητής θα παραλάβει το δώρο του με αποστολή μέσω courier, κατόπιν επικοινωνίας.

8.Ενημέρωση για την κατακύρωση –Παραλαβή των Δώρων. Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο με σχετική ανάρτηση. Στην περίπτωση που ο νικητής δεν επικοινωνήσει με τον διοργανωτή εντός 5 ημερολογιακών ημερών, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει δεύτερη κλήρωση για την ανάδειξη επιλαχόντος νικητή και δύναται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του.

Λάβετε μέρος